Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Hưng Yên

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Hưng Yên

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo Công văn số 1038/TTg-KTN ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Hưng Yên

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Hưng Yên

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa Khu công nghiệp Ngọc Long diện tích 100ha và Khu công nghiệp Vĩnh Khúc diện tích 180ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020; đồng thời, bổ sung Khu công nghiệp Yên Mỹ diện tích 280ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo Công văn số 1038/TTg-KTN ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 trình Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục đưa Khu công nghiệp Ngọc Long và Khu công nghiệp Vĩnh Khúc ra khỏi quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành.

Theo batdongsan.com.vn