Tag: thành phố Đà Nẵng

12 dự án điều chỉnh không theo quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng

12 dự án điều chỉnh không theo quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng

Khu vực phía Đông Nam so với quy hoạch chung thì diện tích đất hỗn hợp công cộng còn thiếu; định hướng phát triển khu vực trục đường trước mặt ga mới không phù hợp với quy hoạch chung. Báo