Tag: Tập đoàn Hoàng Quân

Hoàng Quân khởi công và động thổ 7 dự án bất động sản

Hoàng Quân khởi công và động thổ 7 dự án bất động sản

Sự kiện cũng thể hiện được sự đa dạng hóa sản phẩm trong kế hoạch kinh doanh đã đặt ra trong năm 2017 của Tập đoàn này khi mở rộng đầu tư sang các loại hình bất động sản như