Tag: quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Chiếm 26,08% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là đất phi nông nghiệp (khoảng 153.785ha). Trong giai đoạn 2016-2020, 34.420ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp. Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 74/NQ-CP điều