Tag: Mỹ Gia

VinaLand Limited bán hết phần vốn còn lại tại dự án Mỹ Gia

VinaLand Limited bán hết phần vốn còn lại tại dự án Mỹ Gia

VinaLand cho biết đã nhận 5,9 triệu USD tiền mặt từ việc chuyển nhượng này, cao hơn 0,7% giá trị tài sản ròng trước kiểm toán tại ngày 30/6.VinaLand cho biết đã nhận 5,9 triệu USD tiền mặt từ việc