Tag: JLL

JLL là đơn vị độc quyền cho thuê OneHub Saigon

JLL là đơn vị độc quyền cho thuê OneHub Saigon

OneHub Saigon là dự án liên doanh giữa Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners với tỷ lệ góp vốn đầu tư 60:40. Dự án đã được động thổ vào tháng 10/2015. JLL vừa được chỉ định là đơn vị tiếp