Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng

Việc điều chỉnh cục bộ lô đất không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, tính chất, không gian kiến trúc, khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật và bố trí công trình công cộng của khu vực Đông Nam và toàn đô thị

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 1730/BXD-QHKT phúc đáp UBND TP. Đà Nẵng về chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng.

UBND TP. Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh cục bộ lô đất trong quy hoạch phân khu khu vực Đông Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND TP. Đà Nẵng. Theo Bộ Xây dựng, trình tự thủ tục điều chỉnh cục bộ lô đất được thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Việc điều chỉnh cục bộ lô đất không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, tính chất, không gian kiến trúc, khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật và bố trí công trình công cộng của khu vực Đông Nam và toàn đô thị. Đồng thời, phải bảo đảm phù hợp với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD.

UBND TP. Đà Nẵng tổ chức thực hiện theo chức năng đã được phân cấp. Sau khi điều chỉnh quy hoạch đô thị, việc chuyển đổi mục đích sử dụng với lô đất trên cần thực hiện đúng quy định hiện hành.

Theo batdongsan.com.vn